Members

Professor
Asato Tsuchiya

D3 Kohta Hatakeyama
D3 Kaho Matsuura
D2 Masami Matsumoto
D1 Kazushi Yamashiro
M2 Gohta Tanaka
M2 Naoto Nomoto
M1 Yosiyuki Ohhata
M1 Kuwahara Takaaki
M1 Yuki Mizuno
B4 Kohki Koremura
B4 Kohji Hiruta
B4 Shuntaro Yamazaki
B4 Kaori Wakazono

OB・OG

Ryoun Tsutsui (Master,2019)
Ryo Ogino(2019)
Kohta Wada(Master, 2018)
Ayaka Doi(2018)
Tomoharu Miyazaki(2018)
Ryuto Miyashita(2018)
Shogo Ozaki(Master,2017)
Ayumi Yamada(Master, 2017)
Asami Takeda(2017)
Mariko Suzuki(PhD, 2016)
Shizuka Okuno(Master, 2016)
Shunpei Yamaguchi(2016)
Takaaki Kishi(Master, 2015)
Naoya Hashimoto(Master, 2015)
Yuki Miwa(2015)
Kento Maede(Master, 2014)
Jun Yomemoto(Master, 2014)
Kazuto Ootsuka(Master, 2014)
Naoki Sunaga(2014)
Shin-ichiro Shimizu(2013)
Fumiaki Kan (Master, 2012)
Kentaro Sato(Master, 2012)
Akihiro Suzuki(2012)
Toshiya Takizawa(2012)
Koh Ichihara(2011)
Rei Sakugawa(2011)
Hidekaza Serizawa(2011)
Kohich Hayashi (2011)