Contact address

(1) Suzuki Foundation

2-2-8 Higashi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-0021, Japan

2nd Floor Suzuki Building Higashi Shinbashi

E-mail: zaidan-info@hhq.suzuki.co.jp

TEL: +81-3-3431-2255

FAX: +81-3-3431-3558

URL: http://www.suzukifound.jp/

 

(2) Shizuoka University

836, Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka-Ken, 422-8529, Japan

TEL: +81-54-238-5041

E-mail: ryugaku@adb.shizuoka.ac.jp

URL: http://www.shizuoka.ac.jp/english/