Inter-Academia 2023に参加しました

2023年9月27-29日に開催された「Inter-Academia 2023」に参加しました。
当研究室からは以下の3件の発表がありました。

[1]   Ryohei Kudo, Tatsuhiro Sakurai, Seiya Kawasaki, Tetsuichi Kishishita, Yoshinori Sakurai, Hiroshi Yashima, Takahiro Makino, Takeshi Ohshima, Yoshio Honda, Hiroshi Amano, Yoku Inoue, Toru Aoki, and Takayuki Nakano, “Fabrication and characterization of BGaN diodes for nuclear instrumentation system”, Inter-Academia 2023 (iA2023), 2-SP1-10, Shizuoka University, Japan, September 27-29, 2023 (Poster)

[2]   Yusaku Hashimoto, Shun Nishikawa, Seiya Kawasaki, Genichiro Wakabayashi, Yoshio Honda, Hiroshi Amano, Yoku Inoue, Toru Aoki, and Takayuki Nakano, “Development of BGaN growth on Mg-doped GaN template for neutron imaging sensors”, Inter-Academia 2023 (iA2023), 2-SP1-11, Shizuoka University, Japan, September 27-29, 2023 (poster)

[3]   Keiya Shimada, Hiroki Ishihara, Soshi Umeda, Naoki Yokoyama, Hiroto Honda, Yoku Inoue, Masahiro Uemukai, Tomoyuki Tanikawa, Ryuji Katayama, and Takayuki Nakano, “Fabrication and evaluation of rib-waveguide-type wavelength conversion devices using GaN-QPM crystals”, Inter-Academia 2023 (iA2023), 2-SP1-8, Shizuoka University, Japan, September 27-29, 2023 (poster)